A Tanszék története

A Tanszék alapjait a volt Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum Izabella utca 46. szám alatti épületének negyedik emeleti szintjén az 1960-as évek közepén Szántó Gyulának, a MÉM oktatási osztályvezetőjének szakszerű irányításával rakták le. A Kémiai Tanszék feladata három féléven keresztül mindazon kémiai ismeretek teljes vertikumú elméleti és gyakorlati közlése volt, amelyekre az itt képzett élelmiszertechnológus üzemmérnököknek tanulmányaik folyamán, majd munkába állásuk után szükségük lehetett.
 A Tanszék főállású oktatói állományát a középfokú Élelmiszeripari Technikum erre alkalmas tanáraiból (Cseh Józsefné, Somogyi Géza, Varró Tiborné), az élelmiszeriparból meghívott vegyészekből (Dr. Farkas Józsefné, Lohonyai Nándorné, Horváth Lórántné, Schreiner Ernőné) alakították ki, akikhez másodállásúként a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet (Dr.Török Gábor, Dr. Farkas József, Dr. Szalai  Lajos) és a BME Élelmiszerkémiai Tanszék (Dr.Törley Dezső) állományából kiválasztott  előadók csatlakoztak. A Tanszék első vezetője a hazai élelmiszer-technológusok elismert doyenje, Dr.Török Gábor okl. vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a  KÉKI  Kossuth-díjas igazgatója lett. A vezető-helyettesi feladatokat Somogyi Géza főiskolai tanár látta el. Az oktatók munkáját két technikus (Kiss Ilona és Porubszky Lászlóné), két laboráns (Kertész Csabáné, Ivády Anikó), valamint  tanszéki ügyintéző,  hivatalsegéd  és  vegyszerraktáros segítette.
A Tanszéket sikerült korszerűen kiépíteni és felszerelni. Az előadásokat lépcsőzetesen emelkedő padsorokban ülő hallgatóság előtt, korszerű szemléltető eszközök felhasználásával lehetett tartani. A gyakorlati oktatáshoz 24 férőhelyes, vegyifülkékkel, analitikai mérlegekkel kellően felszerelt, előkészítő helyiséggel, üvegeszközökkel és vegyszerekkel bőven ellátott hallgatói laboratórium állt rendelkezésre.
A hazai felsőoktatás ezidőtájt folyó átalakítása során az Izabella utcai intézményt a 60-as évek végén először Élelmiszeripari Főiskolává szervezték át, majd 1970 szeptemberétől a Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Szakához csatolták. Időközben, Dr.Török Gábor váratlan halála miatt, 1967 márciusában új vezetőt, Dr.Gasztonyi Kálmán okl. vegyészmérnököt a kémiai tudomány kandidátusát nevezték ki a Tanszék élére, helyettese pedig Cseh Józsefné egyetemi adjunktus lett.
A Kertészeti Egyetemen Dr. Pais István professzor vezetésével ekkor már egy nagy hagyományokkal rendelkező Kémiai Tanszék működött, amellyel az oktatási feladatainkat természetesen meg kellett osztanunk. A Kémiai Tanszék az általános-, szervetlen- és szerveskémiai alapozást a Tartósitóipari Szakon is átvette, az Izabella utcai egység feladata az eddigieknél nagyobb óraszámban az élelmiszerkémiai, élelmiszeranalitikai és táplálkozástudományi ismeretek oktatása lett. Ennek megfelelően elnevezése is először Élelmiszerkémiai Tanszéki Csoportra, majd a szak Tartósítóipari Karrá alakulása (1972) után Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszékre változott.
Az Izabella utcai épületben lévő 3 tanszék és a Kertészeti Egyetem budai központja közötti nagy távolság megnehezítette az oktatómunkát. Ennek megszüntetése érdekében az Egyetem a Somlói úton lévő egyik kollégiumi épületét oktatási célokra alakíttatta át, ahová 1981 első felében a mi tanszékünk is átköltözött. Elhelyezésünk tágasabb lett a réginél, célbútorokkal berendezett könyvtárszobát, szemináriumi helyiséget, a nagy hallgatói laboratórium mellé TDK laboratóriumot, oktatói kutatólaboratóriumot és a nagy műszerek részére külön szobát tudtunk kialakítani. Mindez lehetővé tette, hogy az eddig gondozott diszciplínák mellé a kétféléves Műszeres analízis c. tárgy elméleti és gyakorlati oktatását is beiktassuk.
Időközben a Tanszék személyi állománya is folyamatosan gyarapodott. Dr. Bogdán Józsefné, Harkainé Dr.Winkler Margit és Dr.Szabó S. András, mindhárman a kémiai tudomány kandidátusai egyetemi docensként, Korány Kornél okl. vegyészmérnök, műszeres szakmérnök és Földházi Pálné adjunktusként kapcsolódott be az oktató- és kutatómunkába. Később  Dr. Zsinka Ágnes, a tudomány doktora, másodállású egyetemi tanárként átvette a Táplálkozástudomány c. tárgy oktatást
Ezekben az években a Tanszék által gondozott valamennyi elméleti és gyakorlati diszciplínához jegyzeteket írtunk, amelyeket az Egyetem nyomdája sokszorosított. Később (1990) egy kétkötetes élelmiszerkémiai egyetemi tankönyv megírásában is szerzőkként illetve szerkesztőként részt vettünk, amely második kiadásban nemcsak a Corvinus Egyetemen, hanem a BME Vegyészmérnöki Karán és a Szegedi Egyetem Élelmiszeripari Karán ma is használatos.
Az oktatók a Tanszék profiljába vágó témakörökben  rendszeres kutatómunkát is végeztek, amely részben országos programokhoz kapcsolódott, részben külső intézményektől kapott megbízások alapján folyt. Eredményeikről hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken, valamint magyar és idegen nyelvű periódikákban rendszeresen beszámoltak.
Dr. Gasztonyi Kálmán 1991 tavaszán nyugdíjba ment, a tanszékvezetést  tőle Dr. Szabó S. András egyetemi tanár vette át, aki időközben akadémiai doktori fokozatot szerzett, és Cseh Józsefné nyugdíjba menetele (1983) óta a Tanszéken a vezetőhelyettesi feladatokat is ellátta.
1998. októberétől 2009. októberéig a tanszékvezető Korány Kornél habilitált egyetemi docens volt. Nyugdíjba vonulásától 2012. szeptemberéig Dr. Amtmann Mária megbízott tanszékvezető vitte az ügyeket, egészen Simonné Dr. Sarkadi Livia 2012. szeptember 1-i munkába állásáig.
2012. szeptember elseje óta a Tanszék kinevezett vezetője Simonné Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.